00

Vedtægter for Søvind Gymnastik og Idrætsforening

 

§ 1.

 
Foreningens navn er Søvind Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Horsens Kommune.
 
§ 2.

 
Foreningens formål er at tilbyde gymnastik og idrætslige udfoldelses-muligheder for alle, samt skabe samvær inden for foreningens rammer.
 
§ 3.


 
Foreningen er medlem af DGI Sydøstjylland under De danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Jydsk Boldspil Union, Jydsk Håndbold Forbund og Dansk Badminton Forbund under Dansk Idrætsforbund.
 
§ 4.


 
Som medlem eller passivt medlem kan optages enhver, som ytrer ønske derom. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal.
 
§ 5.


 
 Foreningens kontingent fastsættes og opkræves for én sæson ad gan-gen af bestyrelsen. Giroindbetalingskvitteringen er gyldigt medlems-bevis. Medlemskabet gælder i 14 mdr. fra indbetalingsdatoen.
 
§ 6.
 
Udmeldelse skal ske til et bestyrelses- eller udvalgsmedlem.
Spørgsmålet om kontingentindbetaling eller –tilbagebetaling afgøres herefter af bestyrelsen.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst en måneds skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til fore- ningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgs- målet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære general-forsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsam- ling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpel stemmeflertal. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.
 
§ 7.
 
Generalforsamling har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned, indkaldes ved den sædvanlige form for bekendt-gørelse i Søvind, med mindst 14 dages varsel. Bekendtgørelsen skal indeholde dagsordenen på generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 5 dage før generalforsam-lingens afholdelse. Stemmeret har bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, ledere, samt alle medlemmer, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontin-gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Passive medlemmer samt alle, der ikke er medlem af foreningen, kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
 
§ 8.
 
Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassererens beretning for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Eventuelt
 
§ 9.


 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af besty-relsen med mindst 14 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med motiveret dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen hertil er kommet bestyrelsen i hænde. Opfordringen skal være ledsaget af den dagsorden, der ønskes behandlet.
 
§ 10.

 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 6 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker det. Personvalg og afstemning om eksklusion afgøres altid ved skriftlig afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling. Hvis dirigenten ikke leder generalforsamlingen på en upartisk og tilfredsstillende måde, kan han på begæring af et stemmeberettiget medlem igen sættes til afstemning.
 
§ 11. 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer, i alt 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt. Der vælges endvidere 2 suppleanter, som sidder for 1 år. Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer og passive medlemmer. Højst 2 må være passive medlemmer.
 
§ 12.

 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt alle medlemmer er skriftligt indkaldt, og når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt enten formanden eller næstformanden, jfr. dog § 6.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens handlinger føres protokol/referat.
 
§ 13.


 
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Revideret regnskab fremlægges på generalforsamlingen med status pr. 31. december.
 
§ 14.

 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, to kri-tiske revisorer og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemse det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 15.


 
Vedtægtsændringer sker på ekstraordinær generalforsamling, jfr. § 9.
Vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflertal som på den ordinære generalforsamling.
 
§ 16. 
Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes be-slutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberetti- gede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslut-ningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme-berettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpel stemmeflertal tilstrækkeligt her.
 
§ 17. 
Denne lov afløser lov for Søvind Gymnastik- og Idrætsforening vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2002 i Søvindhallens cafeteria.

Loven træder i kraft den 1. april 2009.

Kalender

Hold øje med foreningens aktiviteter og nye tiltag her.

Online tilmelding

Her kan du tilmelde dig idrætsforeningens aktiviteter.

Søvind Gymnastik- og Idrætsforening er medlem af DGI
Søvind Gymnastik -og Idrætsforening - Plads til alle!